Kjelland

Odels- og åsetesrett

 
Hva er odels- og åsetesrett?
 
- Odelsrett er rett for en person og dens etterfølgere til å innløse odelsjord eller få odelsjord utlagt på skifte.
 - Åsetesrett er en fortrinnsrett til overtakelse av odelseiendom eller eiendom som oppfyller vilkårene for å bli odelseiendom, i forbindelse med dødsboskifte.

Hvem har odels- og åsetesrett?
 -
Den som opprinnelig ervervet odel til eiendommen og dennes etterfølgere kan ha odelsrett. For etterkommere må foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler ha eid eiendommen med odel. 
 - I visse tilfeller kan begge ektefellene få tilsvarende odelsrett, for eksempel når eiendommen erverves sammen under ekteskapet.
 - Eldste barn i søskenflokken har best odelsrett.
 - Odelsrekkefølgen kan fravikes, blant annet etter samtykke.
 - De skisserte reglene gjelder også for åsetesretten.

Hvilke eiendommer har odels- eller åsetesrett?
 - Eiendommen må som utgangspunkt
    ... kunne nyttes til landbruksdrift (jord-, skog- eller hagebruk)
    ... ha vært slektens eie i tyve år
    ... ha minst hundre dekar produktivt skogarealet hvis den er ren skogeiendom

Virkninger – noen eksempler:
 - Boplikt
 - Driveplikt
 - Det kan gis fritak fra eller utsettelse av bo- og driveplikt


Advokatgruppen behandler i tillegg:
- Odels- og åsetesrett for flere eiendommer
- Odelsfrigjøring
- Tap av odelsrett
- Takst og etteroppgjør
- Konsesjonsspørsmål
- Samodling og særodling i ekteskap
- Odelsrett ved makeskifte og oppløsning av sameieforhold
- Løsningsrett
- Gjenlevende ektefelles stilling

Hvis konflikt oppstår – hva da?
- Løsning kan forsøkes oppnådd ved
     - forhandlinger (avtale)
     - dom (rettssak)

Hvor mye koster hjelpen?
- Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved