Kjelland

Trygderett


Advokatgruppen bistår ved saker om:
 
- sykepenger
 - hjelpestønad
 - stønad til medisinske helsetjenester 
     - fysioterapi 
     - kiropraktor 
     - legebehandling 
     - tannlegebehandling 
     - osv
 - yrkesrettet attføring 
 - uførepensjon
 - alderspensjon
 - ytelser etter sosialhelsetjenesteloven 
     - bolig 
     - omsorgslønn 
     - institusjoner/heldøgns omsorgstjenester
 - dagpenger
 - ytelser ved livsløp og familie
    - svangerskap/fødsel
    - enslige foreldre
    - barnepensjon
    - osv

Advokatgruppen kan bistå ved
- klager (for eksempel avslag eller for lave trygdeutbetalinger)
- kontrollberegninger av størrelsen på trygdeytelsene
- ordinære søknader (hjelp til utfylling osv)
- tilbakekreving av påstått urettmessig mottatte trygdeytelser

Hva koster advokathjelpen?
- Ved klager på eksempelvis avslag om attføring og uførepensjon, dekkes advokatutgifter av det offentlige dersom klager gis medhold.
- Hjelp til ordinære søknader betales i utgangspunktet av klient, som i visse tilfeller kan få fri rettshjelp. Dette kan undersøkes av Advokatgruppen.

Kontakt oss for avtale og prisoverslag
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved