Kjelland

Personskade

 

Advokatgruppen Kjelland & Co har lang og bred erfaring innen personskaderett, som er firmaets hovedarbeidsområde. Kjelland er spesialisert personskadeadvokat med inngående kjennskap til rettspraksis, oppgjørspraksis, i tillegg til medisinske aspekter. Ut fra denne juridisk-medisinske kunnskap og erfaring ivaretas skadelidtes rettigheter, noe som er viktig for både å oppnå et riktig resultat i erstatningsoppgjøret og for en minst mulig belastende prosess.

Gratis konsultasjon – basert på faglighet og servicekvalitet: Advokatgruppen Kjelland & Co vektlegger faglig kompetanse og personlig oppfølging av klientene. Ta kontakt for en
Gratis konsultasjonstime for å få vurdert saken din.

Spesialkompetanse: Spesialkunnskap i erstatnings- og forsikringsrett er viktig siden personskadesakene er kompliserte og gjeldende rett stadig endres. Anne Grethe Kjelland har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996, og behandler skadesaker etter trafikkulykker, arbeidsulykker (skade/sykdom) og pasientskader som følge av ulykker. Advokat Kjelland er en del av fagnettverket til Personskadeforbundet LTN.

Kurs- og foredragsholder: Anne Grethe Kjelland er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av Juristenes Utdanningssenter og holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer. Se blant annet her

Landsdekkende tjeneste: Klientene til Advokatgruppen Kjelland & Co er fra hele Norge. Firmaet har derfor utarbeidet et saksopplegg som skal sikre god dialog, selv om det er stor geografisk avstand mellom klient og advokat. Den som ønsker personlige møter i tillegg, er selvsagt velkommen til det.

Alle faser i en skadesak: Firmaet bistår i alle stadiene av en personskadesak, det vil si så vel i den innledende utredningsfasen som i forhandlinger med forsikringsselskaper – i tillegg til prosess ved eventuell rettssak for domstolen.

Dekning av advokatutgifter: Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke eller arbeidsulykke eller etter feilbehandling av helsevesenet, vil du – på bestemte vilkår – ha krav på erstatning fra henholdsvis et forsikringsselskap (bilansvarsselskap eller yrkesskadeforsikreren) eller Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Ved trafikkskader og yrkesskader dekkes vanligvis advokatutgifter av forsikringsselskapet, innen rammen av det som er nødvendig og rimelig. Ved pasientskader dekkes advokatutgifter av NPE i utmålingsfasen av saken.

Uttalt: «Jeg opplever at klientene har et stort behov for informasjon. Det er forståelig, da saksbehandling av personskadesaker er komplisert og et spesialområde også for advokater. Jeg gir klientene en generell innføring i saksgangen og de ulike erstatningspostene. Denne innføringen danner grunnlag for en god dialog og et godt samarbeid mellom klient og advokat. En slik generell innføring gjør klienten i stand til bedre å følge med i sin egen sak. Og ikke minst: Et godt samarbeid påvirker resultatet – og resultatet er gjort forståelig for den som skal leve videre med utfallet. Over 90 % av sakene løses utenrettslig (uten at vi må gå til domstolen).» (Anne Grethe Kjelland)
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved