Kjelland

Trafikkskade / Yrkesskade


Noen grunnbegreper


1. Full erstatning
  Full erstatning er den kompensasjon som må gis for å sette skadelidte i samme (økonomiske) situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.
  Hovedregelen i norsk rett er at skadelidte har krav på full erstatning.

2. Inntektstap
  Inntektstap er det tap i inntekt som oppstår på grunn av skaden (påført og fremtidig).

3. Merutgifter
  Merutgifter er de ekstrautgifter som oppstår på grunn av skaden (påført og fremtidig).
  NB! Skadelidte kan kun kreve ”nødvendige og rimelige” merutgifter erstattet. Grensen beror på et skjønn. 

4. Menerestatning
  Erstatning for tapt livsutfoldelse (ved minst 15 % medisinsk invaliditet) 

5. Oppreisning
  Erstatning for tort og svie – fysisk og/eller psykisk
  Forutsetter at skadevolder har vært ”grov uaktsom”

6. Tapsbegrensningsplikt
  Plikt til å begrense tap
  Gjelder både inntektstap og merutgifter

7. Medisinsk invaliditet
  Angir skadelidtes fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse
  Beregnes ut fra en tabell som er gitt i forskrift (invaliditetstabell)

8. Ervervsmessig uførhet
  Ervervsmessig uførhet angir skadelidtes evne til å arbeide.

9. Spesialisterklæring
  Erklæring fra spesialist innen det medisinske fagområdet du faller inn under
  Spesialisten tar stilling til blant annet 
... om det er årsakssammenheng mellom plagene og ulykken
... total medisinsk invaliditet
... behov for behandlinger eller hjelp til gjøremål i fremtiden

10. Medvirkning/Avkortning
  Medvirkning er forhold ved skadelidtes atferd som kan medføre reduksjon av erstatningen.
  Avkortning er reduksjon av erstatning pga bebreidelsesverdig atferd hos skadelidte.

Advokatgruppen kan gi nærmere forklaring. Gratis telefonveiledning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved